• Çalışma Saatlerimiz: 10:00 – 18:00

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HAKKINDA

AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Unicorn Global olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında veyahut şirketimizle olan herhangi bir etkileşiminiz neticesinde, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz verilerin hangi amaçla, ne şekilde kullanılacağı; ne kadar süre saklanıp ardından imha edileceği ve nasıl korunacağı işbu ” AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI” nda belirtilen şartlara tabidir.

            Unicorn Global olarak 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve şirketimizle herhangi bir şekilde etkileşim kuran her gerçek/tüzel kişinin dikkatine sunuyoruz.

            Politikada Yer Verilen Kavramlar ve Tanımları

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

1-  UNICORN GLOBAL’İN  kişisel verileri işlemesinin yasal dayanağı nedir?

            Öncelikle belirtilmelidir ki yatırımcılarımızın, müştelerimizin ve üçüncü kişilerin verileri, açık rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Unicorn Global tarafından işlenmektedir.

            Unicorn Global hukuki kimliklendirmesine göre bir tüzel kişilik ve bir anonim şirkettir. Bu sebeple gerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan gerek 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndan gerekse 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan kanuni yükümlülükleri bulunmaktadır. Yine aynı şekilde vergilere ilişkin mevzuatında getirdiği pek çok yükümlülük bulunmaktadır. Tüm bu yükümlülükler neticesinde şirketin veri işlemesi zorunlu bir hal almakta ve bu sebeple Unicorn Global burada sayılı olanlar ve burada saymaya olanak olmayan sair yasal mevzuatın getirdiği yükümlülükler ve haklı menfaatleri sebebiyle veri işlemektedir.

            Yasal mevzuatın yüklediği yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla veri işleyen Unicorn Global’in bu verileri nasıl işlediği, hangi amaçla işlediği, ne kadar süre sakladığı, nasıl imha ettiği gibi pek çok konuda ise 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan doğan yükümlülükleri bulunmaktadır. Hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye özen gösteren Unicorn Global, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan doğan yükümlülülüklerini de bu anlamda titizlikle yerine getirmektedir.

2- Unicorn Global kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

            Unicorn Global verilerinizi şirketimize ait form, sözleşme, taahhüt vb. yasal mevzuatlardaki hak ve yükümlülüklerimizin doğurduğu belgeleri açık rızanızla doldurmanız neticesinde elde etmektedir.

3- Unicorn Global kişisel verileri hangi amaçlarla işliyor?

            Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim için gerekli adres ve diğer bilgileri kaydetmek,
 • Hukuki işlemlerimize dayanak oluşturacak her türlü kayıt ve belgeyi düzenlemek,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurum, kuruluşlar ve çözüm ortaklarımız tarafından ilgili kişilere öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda mevzuat gereği, talep halinde kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

4- Unicorn Global olarak kişisel verilerinizi işlerken hangi ilkeler çerçevesinde işliyoruz?

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Unicorn global topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular. Bu verilerin hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

b) Doğru ve güncel olma: Unicorn Global, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgilere dayanmasına, yanlış bilgi içermemesine özen gösterir. Toplanan kişisel verilerde değişiklik olması halinde bu değişiklik ilgili kişi tarafından kendisine iletildiği taktirde verileri günceller.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Unicorn Global ancak ilgili kişinin onayına sunulan belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı olarak verileri işler. Veriliş amacı dışında verileri işlemez ve işlenmesine yol açabilecek eylemlerden sakınarak verileri korur.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Unicorn Global iş amacı için gerekli ve yeterli olanlar dışında veri toplamaz ve işlemez.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafa edilme: Unicorn Global verileri faaliyet konusunu ilgilendirir kanunların ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi mevzuatının gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Bu gereklilikler ortadan kalktığında ya da ilgili kanunlarda öngörülen saklama süreleri sona erdiğinde veriyi siler, yok eder ya da anonim hale getirir.

5- Unicorn Global kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

            Yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve şirketimizle herhangi bir sebeple etkileşim halinde olan kişilere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, ilgili kişinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

            Bunlarla birlikte yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

            Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere taahhütname doldurtulmak suretiyle kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

            Kişisel verileriniz Unicorn Global hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimizle; faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kurum, kuruluşlarla; Bankalar arası Kart Merkeziyle; anlaşmalı olduğumuz bankalarla; sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle; ilgili iş ortaklarımızla; ilgili çalışanlarımızla ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Unicorn Global üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari ve hukuki önlemleri almaktadır.

6- Unicorn Global elde ettiği kişisel verileri ne kadar süre ile saklıyor?

Unicorn Global verileri faaliyet konusunu ilgilendirir kanunların ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi mevzuatının gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Bu gereklilikler ortadan kalktığında ya da ilgili kanunlarda öngörülen saklama süreleri sona erdiğinde veriyi siler, yok eder ya da anonim hale getirir.

7- Unicorn Global kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Unicorn Global, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verinin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak; teknik ve idari önlemleri almak, bunları şirket faaliyetlerine uyarlamak ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu yükümlülüğün bilincinde olarak aşağıda sayılan önlemleri almış bulunmakta olup gelişen teknoloji ve değişen mevzuat çerçevesinde bu tedbirleri güncel tutmaya önem vermektedir.

            Alınan Teknik Tedbirler:

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Erişim Logları
 • Kulanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Sızma Testi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarları
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 • Anahtar Yönetimi

            Alınan İdari Tedbirler

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
 • Kurumsal Politikalar
 • Sözleşmeler
 • Gizlilik Taahhütnameleri
 • Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler
 • Risk Analizleri
 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği’ne KVKK’a Uygun Hükümler İlave Edilmesi
 • Kurumsal İletişim
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine( VERBİS ) Bildirim

8- Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kulllanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talepte bulunmak için;

Unicorn Global bünyesinden veya e-mail yoluyla internet ortamından temin edebileceğiniz formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek( ilgili kişi olup olmadığınızın tespiti amacıyla) iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Unicorn Global işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metnini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.